091 327 0770 - 090 326 2566
info@hdsteel.com.vn

Quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Hàng hóa khi nhập khẩu, Công ty luôn tuân thủ các qui định của bộ Công Thương, Tổng Cục Hải Quan cũng như các cơ quan kiểm định khác..tuân thủ đúng các qui định quản lý của nhà nước đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa được kiểm định hợp qui, hợp chuẩn thông qua các cơ quan kiểm định theo ủy quyền của nhà nước Việt Nam, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế như: Quatest, Quacert, Vinacontrol, Đăng kiểm Việt Nam, SGS...


Bài viết liên quan

Kiểm soát chất lượng sản xuất

Kiểm soát chất lượng sản xuất

Kiểm soát chất lượng sản xuất

Kiểm soát chất lượng tồn kho

Kiểm soát chất lượng tồn kho

Kiểm soát chất lượng tồn kho

Quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Hệ thống chất lượng ISO 9001:2015

Hệ thống chất lượng ISO 9001:2015

Hệ thống chất lượng ISO 9001:2015