091 327 0770 - 090 326 2566
info@hdsteel.com.vn

Hệ thống chất lượng ISO 9001:2015

Với chính sách quản lý chất lượng hệ thống qui trình trong mọi hoạt động, cũng như kiểm soat chát lượng  hàng hóa kinh doanh và dịch vụ sản xuất gia công dược đặt lên hàng đầu.  Thông qua việc không ngừng đầu tư và hiện đại hóa  nhà xưởng, trang thiết bị máy móc, cùng sự đào tạo chuyên môn hóa cán bộ nhân viên  trong qui trình hoạt động,  Công ty TNHH THÉP H&D  đã được Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUARCET) - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lương Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp chứng nhận tiêu chuẩn " ISO 9001: 2015 " về hệ thống quản lý chất lượng.

Công ty TNHH Thép H&D xác định tầm quan trọng của việc áp dụng và thưc hiện triệt để quản lý hệ thống chất lượng. Duy trì và cải tiến phù hợp với các yêu cầu của chứng nhận tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015 đã được cấp.


Bài viết liên quan

Kiểm soát chất lượng sản xuất

Kiểm soát chất lượng sản xuất

Kiểm soát chất lượng sản xuất

Kiểm soát chất lượng tồn kho

Kiểm soát chất lượng tồn kho

Kiểm soát chất lượng tồn kho

Quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Hệ thống chất lượng ISO 9001:2015

Hệ thống chất lượng ISO 9001:2015

Hệ thống chất lượng ISO 9001:2015