Tổ chức nhân sự

• Hội đồng thành viên : là các thành viên có kinh nghiệm, đã tham gia đầu tư và quản lý cấp cao trong các doanh nghiệp trên thương trường  quốc tế  cũng như  tại Việt nam.

• Ban điều hành :  là các nhân sự , đã kinh qua  điều hành và quản lý tại các doanh nghiệp lớn trong nước, cũng như các Công ty liên doanh tại Việt Nam.

• Nhân viên: được lựa chọn tuyển dụng  kỹ càng và trải qua quá trình hướng dẫn, đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Hệ thống nhân sự Thép H&D  được tổ chức theo các phòng ban, bộ phận chuyên môn hoặc theo đặc thù riêng, phù hợp với mô hình kinh doanh  tại các địa bàn : TP. Hà nội ( Miền Bắc) , TP. Hồ Chí Minh (Miền Nam) và TP. Đà Nẵng (Miền Trung)

javascript:void(0)