Quản lý chất lượng

HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015.

Với chính sách quản lý chất lượng hệ thống qui trình trong mọi hoạt động, cũng như kiểm soat chát lượng  hàng hóa kinh doanh và dịch vụ sản xuất gia công dược đặt lên hàng đầu.  Thông qua việc không ngừng đầu tư và hiện đại hóa  nhà xưởng, trang thiết bị máy móc, cùng sự đào tạo chuyên môn hóa cán bộ nhân viên  trong qui trình hoạt động,  Công ty TNHH THÉP H&D  đã được Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUARCET) - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lương Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp chứng nhận tiêu chuẩn " ISO 9001: 2015 " về hệ thống quản lý chất lượng.

 

Công ty TNHH Thép H&D xác định tầm quan trọng của việc áp dụng và thưc hiện triệt để quản lý hệ thống chất lượng. Duy trì và cải tiến phù hợp với các yêu cầu của chứng nhận tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015 đã được cấp.

 

 

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Hàng hóa khi nhập khẩu, Công ty  luôn tuân thủ các qui định của bộ Công Thương, Tổng Cục Hải Quan cũng như các cơ quan kiểm định khác..tuân thủ đúng các qui định quản lý của nhà nước đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa được kiểm định hợp qui, hợp chuẩn thông qua các cơ quan  kiểm định theo ủy quyền của nhà nước  Việt Nam, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế như: Quatest, Quacert, Vinacontrol,  Đăng kiểm Việt Nam, SGS...

 

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TỒN KHO

Hàng hóa sau khi nhập kho, được lưu giữ trong hệ thống kho tiêu chuẩn, có các thiết bị chuyên dụng, tuân thủ đầy đủ hệ thống qui trình quản lý  kiểm tra và kiểm soát chất lượng sản phẩm hàng hóa của Công ty đã ban hành.

Thép H&D không ngừng đầu tư các thiết bị đo lường hiện đại, đầy đủ dụng cụ, công cụ kiểm tra kỹ thuật, kích thước, nhằm không ngừng nâng cao khả năng cung cấp chính xác và đúng yêu cầu kỹ thuật của khách hàng